பதஞ்சலி சித்தர்

patanjali siddhar jeeva samadhi in rameshwaram

"நந்திஅருள்பெற்றநாதரைநாடினோம்
நந்திகள்நால்வர்சிவயோகமாமுனி
மறுதொழுதபதஞ்சலி, வியாக்ரபர்
என்றிவர்என்னோடுஎண்மருமாம்!"

To Share :