சட்டமுனி – திருவரங்கம்

sattamini thiruvarangam

பாழான மாய்கைசென்று ஒளிவ தெப்போ?
பரந்தமனஞ்செவ்வாயாய் வருவதெப்போ?
வாளான விழியுடைய பெண்ணைச் சேரும்
மயக்கமற்று நிற்பதெப்போ? மனமே ஐயா? 
காழான உலகமத னாசை யெல்லாங் 
கருவறுத்து நிற்பதெப்போ? கருதி நின்ற
கோளான கருவிவிட்டு மேலே நோக்கிக் 
கூடுவது மேதேன்றால் மூலம்பாரே !

To Share :