திருமூலர் – சிதம்பரம்

thirumoolar

தேக மேடுகுந் தேகத்தை அறியார்
தேகத்தின் சூட்சந் தெரியாத எவர்க்கும்
வேகத்தி னாலே வெகுளிகள் பேசி
நாகத்தின் விஷம்போல் நஞ்சவன் வாயிலே !

To Share :