உலக நன்மை, காரிய வெற்றிக்காக சென்னையில்

சத்ரு சம்ஹார ஹோமம்